روزنامۀ خاطرات یک آدم ناقابل

جورج و ویدون گروسمیت