از صدای سخن عشق…

برخلاف تصور بسیاری از ما که عشق را موضوعی سهل و ممتنع تصور می‌کنیم، عشق یکی از آن موضوعات ازلی و ابدی حوزۀ فلسفه است که هیچگاه از حوزۀ شمول مباحثی که به یقین دربارۀ آنها نمی‌توان سخن

بشنوید ›