چرا از ابراز عشق عاجزیم؟

اول بار که چشمم به عنوان این کتاب افتاد از خودم پرسیدم یعنی موضوع این رمان همان چیزی است که فکر می‌کنم؟ بله همان بود. موضوع رمان همان معضل پیچیده‌ای است که از هر منظری نگاهش کنی جای

بشنوید ›