این براین مگیِ دوست‌داشتنی

«جهان، ابهامِ ذاتی دارد» جان هیک اگر بنا باشد آخرین کتاب براین مگی با عنوان «پرسش‌های اولین و آخرین» را در یک جمله کوتاه خلاصه کرد، باید همانی را گفت که پیش از او کارل پوپر درباره خود

بشنوید ›