وقایع کلاغیه (واقعه‌ی سوم: نجات‌یافتگان)

کلِم مارتینی