هیلری پاتنم: منتخبِ مقاله‌های فلسفی

سناریویی خوف‌انگیز. دانشمندی مغزهای انسان‌هایی را از بدن‌شان جدا کرده است و در محیطِ آزمایشگاهی زنده نگه می‌دارد. با وصل‌کردنِ سیم‌هایی به مغزها، باورهای مداومِ سازگارِ پرجزئیاتی در مغزها ایجاد می‌کند حاکی از اینکه با جهان و با

ادامه ›

راه سوم در سیاست

راه سوم در سیاست از جیک‌وپیک فلسفۀ سیاسی خبر داشت، اما هیچ‌وقت ندیدم در این زمینه حتی یک کلمه جیک بزند. وقتی علت را از او پرسیدم، در پاسخ گفت که حاضر نیست با کسی که پنجاه کتاب

ادامه ›