نقش کارگران در تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران

نقش کارگران در تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران حبیب لاجوردی، بیش از هرچیز، با پروژۀ بلندپروازانه و ارزشمندش در مرکز مطالعات خاورمیانۀ دانشگاه هاروارد با عنوان تاریخ شفاهی ایران معروف شد که از مجموعه‌ای گفت‌وگو با چهره‌های مهم

ادامه ›