اپیزود چهارم | آذرماهِ پارک اتابک

جای عجیبی‌ست این پارک اتابک. مثل تاریخِ ما و هویت ما غایب از نظر است، حتا از بالای پل حافظ، که لسان‌الغیب است، نمی‌شود داخلش را یک دلِ سیر دید. البته اگر بزنی کنار و چشم بیندازی، شاید

بشنوید ›