دوازده نظریه دربارۀ طبیعت بشر

لزلی استیونسن، دیوید ل. هابرمن، پیتر متیوز رایت