وقایع کلاغیه (واقعه‌ی دوم: طاعون‌زدگان)

کلِم مارتینی