دفترهای سرافینو گوبیو فیلمبردار سینما

لوییجی پیراندللو