ابرها بزرگ بودند و سفید بودند و در گذر

ماتیاس چوکه