کووید ـ ۱۹: بازتنظيم بزرگ

کلاوس شواپ، تیه‌ری ماله‌ره