هوشنگ گلشیری (ویراست اول)؛ محمدرضا جعفری (ویراست اول و دوم)