نظریه‌های سیاسی و اجتماعی-دانشمندان علوم سیاسی-سرگذشتنامه