مهرداد قیومی بیدهندی، محمدرضا پروری، مهدی گلچین عارفی