قرآن‌پژوهی، ترجمه‌پژوهی، فرهنگ‌نگاری، سبک‌شناسی فارسی