سلامتی-حلزون‌های دست‌آموز-لطایف و حکایات-کالبدشکافی