روابط شیء (روانکاوی)، مادر و کودک، بیماری‌های روانی