سیری در نظریهٔ پیچیدگی

ملانی میچل (برندهٔ جایزه فی بتا کاپا ۲۰۱۰)