دریانوردی بادبانی در خلیج فارس و اقیانوس هند - خلیج فارس، منطقه - تاریخ