دربارۀ عشق و یازده داستان دیگر

آنتون پاولوویچ چخوف