داستان‌نویسی: هستهٔ اصلی، تاریخ و نقد، سرگذشت‌نامه