حمل و نقل، جنبه‌های اجتماعی، هزینۀ بهره‌برداری، سیاست انرژی