فروپاشی: چگونه جوامع راه فنا یا بقا را بر می‌گزینند

جَرِد دایموند (برندۀ جایزۀ پولیتزر)