تاریخ اجتماعی -- تحولات اجتماعی -- سیاست محیط زیست -- نمونه‌پژوهی