بوم‌شناسی انسانی -- فلسفه؛ انسان -- اثر محیط زیست؛ فلسفۀ طبیعت