یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ

الکساندر سولژنیتسین