از گیل گمش تا وال استریت: اقتصاد خیر و شر

توماش زدلاچک