میان عشق و بیگانگی

میان عشق و بیگانگی با خودم فکر می‌کنم اگر روی جلد، عنوان و خطاب اول این نامه‌ها را برمی‌داشتند و تنها متن ۱۱۱ نامۀ داخل کتاب «خطاب به عشق» را می‌خواندم، با خودم فکر می‌کردم که این نامه‌ها

ادامه ›