دنیای آشنای سنتها در…

دنیای آشنای سنتها در آستانۀ جهان ناشناخته مدرن با آن که پس از گونتر گراس، گرت هوفمان دومین نویسنده‌ی آلمانی‌زبانی است که کتاب‌هایش به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌اند، اما برای مخاطب فارسی‌زبان همچنان ناشناخته است. نویسنده‌ای صاحب سبک

ادامه ›