گفت‌وگو با هوشنگ اتحاد

گفت‌وگو با هوشنگ اتحاد | حرف نو | قسمت سوم

گفت‌وگو با هوشنگ اتحاد

دیدار با نویسندۀ «چهره‌های موسیقی ایران معاصر»

در قسمت سوم به دیدارِ هوشنگ اتحاد، پژوهشگر، رفته‌ایم.

هوشنگ اتحاد در این گفت‌وگو، که نقاشی پرترۀ وی به قلم استاد حسین محجوبی نیز در آن دیده می‌شود، دربارۀ پروژۀ «چهره‌های موسیقی ایران معاصر» توضیح می‌دهد.

«حرف ِنو»، دریچه‌ای به گفت‌وگو دربارۀ کتاب و اندیشه‌ورزی است