نردبان آسمان | محمد شریفی | ویراستۀ محمد‌رضا جعفری

صدانو | نردبان آسمان

نردبان آسمان

«غرض از نگارش ʼنردبان آسمانʽ ارائهٔ گزارشی از ʼمثنویʽ به نثر است که شاید آن را بتوان برگردان تفسیری ʼمثنویʽ دانست. کمتر منظومه‌ای در زبان فارسی وجود دارد که به‌سبب دشواریِ محتوای آن این‌همه شرح بر آن نوشته باشند… و این نشان می‌دهد که نظم ʼمثنویʽ برای فهم عموم همواره محتاج ساده‌سازی بوده است ــ علی‌الخصوص در دوران ما که فاصله با ادبیات کهن بیشتر شده است… اما جای کتابی منثور که گزارش کامل ʼمثنویʽ و در عین حال به‌صورت مستقل قابل مطالعه و فهم باشد خالی بود.»
این توضیحات محمد شریفی است دربارهٔ چراییِ تألیف «نردبان آسمان»، گزارش یکایک ابیات «مثنوی»؛ کتابی که بخشی از آن را می‌توانید با صدای خود مؤلف در صدانو بشنوید.

‌قسمت سوم صدانو را اینجا بشنوید: