صدانو | نقشه و قلمرو

در نخستین «صدانو» بخشی از رمان نقشه و قلمرو را با صدای پروین دشتی می‌شنوید: بزرگ‌ترین رمان اوئلبک، رمانى که جمع‌بندی دنیا است، رمانی کامل و سیاه و عجیب، که خود نویسنده معتقد است با قلمروهای روایی متفاوتش یکی از پیچیده‌ترین ساختارها را در بین متن‌هایش دارد. اوئلبک در نقشه و قلمرو، با ترسیم دقیق پیشرفت اجتماعی یک هنرمند و گنجاندن خود در کتاب و بر هم ‌زدن این حضور، آرام می‌گیرد.

‌قسمت نخست را اینجا بشنوید: