محمدرضا جعفری، مترجم و ویراستار، نشر نو را در سال ۱۳۶۰ تأسیس کرد. نشر نو فعالیت خود را با انتشار رمان‌های ایران و جهان، کتاب‌های فلسفی، سیاسی، تاریخی و پژوهشی آغاز کرد و نویسندگان پرشماری را در میان همکاران خود داشت. آثاری همچون «یک بستر و دو رؤیا»، «جای خالی سلوچ»، «دن کیشوت»، «چشمان بازمانده در گور»، «مرشد و مارگریتا» از کتاب‌های این دورهٔ این انتشارات است. پس از یک دورهٔ فترت ناخواسته، در دههٔ هفتاد نیز کتاب‌هایی از نشر نو منتشر شد که توجه خوانندگان بسیاری را به خود جلب کرد. کتاب‌هایی همچون «فرهنگ فشردهٔ نشرنو»، «ژاک قضا و قدری و اربابش»، «وضعیت آخر»، «ماندن در وضعیت آخر»، «زمستان ۶۲»، «تاریخ زبان فارسی»، «فرهنگ ادبیات فارسی»، «موج سوم» و «شوک آینده» از کتاب‌های این دورهٔ نشر نو است. این انتشارات پس از سال‌ها فترت ناخواستهٔ دیگر، در دههٔ ۹۰ فعالیت خود را از سر گرفت و با انتشار کتاب در زمینه‌های گوناگون و بعضاً کمتر شناخته‌شده مخاطبان بسیاری را با فعالیت‌های نوین خود آشنا کرد. کتاب‌هایی همچون «انسان خردمند»، «انسان خداگونه»، «زندگی ۳/۰»، کتابخانهٔ «فلسفهٔ زندگی»، کتابخانهٔ «طبیعت انسان»، «تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات شاهنامهٔ فردوسی» و انتشار کتاب‌هایی در زمینهٔ دانش عمومی (اعم از فیزیک، کیهان‌شناسی، ژنتیک، هوش مصنوعی و غیره) ازجمله فعالیت‌های این دورهٔ نشر نو است.