اندیشه‌های نابِ…

اندیشه‌های نابِ اندیشمندان ناباب مقدمه تاریخ فلسفه حکایت از این دارد که از قضا اغلب اندیشه‌های ناب محصول تفکر اندیشمندانِ ظاهراً ناباب (!) بوده است، متفکرانی که همساز و همسو با عرف زمانۀ خویش نبوده‌اند و هر کدام

ادامه ›