نگاهی کژدیسه به کتاب نانوشته

نگاهی کژدیسه به کتاب نانوشته قسمی اختلال شروع شده بود، از اول هم شروع شده بود؛ ماجرای کتاب نانوشته را می‌گویم. این کتاب مدت‌ها قبل نوشته شده‌ بود و علی شاهی از آن خبر نداشت. اشتباه نکنید، نمی‌خواهم بگویم این

ادامه ›