از کامپیوتر تا نظریۀ کوانتوم

از کامپیوتر تا نظریۀ کوانتوم اگر کسی بخواهد دربارۀ رخدادهای برجستۀ صد سال گذشته بیندیشد، رخدادهایی که وقوعشان جهان امروز ما را شکل داده‌اند، از اختراع کامپیوتر گرفته تا کشف نظریۀ کوانتومی، از ظهور سلاح‌های هسته‌ای تا جنگ

ادامه ›