واپسین حرف‌های یک…

واپسین حرف‌های یک فیلسوف اولین چیزی که در خصوص این کتاب توجه ما را به خود جلب می‌کند، حجم آن است؛ البته بعد از نام نویسنده. این کتاب کوچک برای قدوقوارۀ نویسندۀ بزرگ آن کوچک جلوه می‌کند. به

ادامه ›

این براین مگیِ دوست‌داشتنی

این براین مگیِ دوست‌داشتنی «جهان، ابهامِ ذاتی دارد» جان هیک اگر بنا باشد آخرین کتاب براین مگی با عنوان «پرسش‌های اولین و آخرین» را در یک جمله کوتاه خلاصه کرد، باید همانی را گفت که پیش از او

ادامه ›