بورژوا زیستن در کشوری…

زیستن در زمانۀ دیکتاتوری بورژوا زیستن در کشوری کمونیست! زندگی واتسلاف هاول، نمایشنامه‌نویس، شاعر و سیاستمدار چک‌تبار، با فرازونشیب‌های بسیار همراه بوده است و همواره ردّی از زیست پر مخاطره‌ی او در آثارش دیده می‌شود؛ از تجربه‌ی تلخ

ادامه ›