تهی شدن از انسانیت

تهی شدن از انسانیت تهی شدن از انسانیت بزرگترین رنج آدمی‌ست. اندرو بروک میلر، رمان‌نویس پرکار انگلیسی که در کشورهای مختلفی از جمله اسپانیا، ژاپن، ایرلند و فرانسه نیز زندگی کرده است، رسالۀ دکتری‌اش را در مورد نویسندگی

ادامه ›