کمونیسم رفت…

کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم مجموعه داستان «تزار عشق و تکنو» دومین کتاب «آنتونی مارا»، نویسندۀ جوان آمریکایی است که در سال ۲۰۱۵ منتشر و برندۀ جایزۀ فرهنگستان هنر و ادبیات آمریکا در سال ۲۰۱۶ شد.

ادامه ›