چرا به علم اعتماد کنیم؟

چرا به علم اعتماد کنیم؟   پاسخ به بسیاری از پرسش‌هایی که پیرامون پایداری و ثبات مسائل مختلف مطرح می‌شوند نیازمند پژوهش از زوایای گوناگون علمی است. دانشمندان بسیاری دربارۀ خطرات ناشی از تغییر اقلیم و بحران‌های زیست‌محیطی

ادامه ›