فلسفه با طعم فرانسوی

فلسفه با طعم فرانسوی

فلسفه با طعم فرانسوی استاد باستان‌شناسی تمدن آشور با تعجب بسیار به افراد حاضر در کلاسش نگاه می‌کند. نمی‌فهمد که این بانوان آراسته که هیچ شباهتی به دانشجویان و دانشگاهیان ندارند، آن‌جا چه می‌کنند. درس که تمام می‌شود

ادامه ›