قانون‌گذارانِ ناشناختۀ جهان

قانون‌گذارانِ ناشناختۀ جهان در قرن هفدهم و در روزهای نخستِ پایه‌گذاری علم جدید، عقل به عنوان یگانه بازیگرِ صحنه و تجسّم قدرت مطلق، مقابلِ احساس و تخیّل، ایستاد. پایه‌گذارانِ علمِ جدید، عقل را شخصیّتی همه‌فن‌حریف معرّفی می‌کردند که

ادامه ›