صدانو | سکوت

سکوت شوساکو اندو، که او را گراهام گرین ژاپن می‌دانند، کشورش را به مردابی تشبیه می‌کند که همه‌چیز را از درون می‌پوساند. هر بذری که در این زمین کاشته می‌شود می‌گندد و به بار نمی‌نشیند. حالِ درونش جَنگی

ادامه ›