ارگانیسم‌های پیچیده

ارگانیسم‌های پیچیده ملانی میچل در «سیری در نظریۀ پیچیدگی» شرح می‌دهد که چگونه از مجموعه‌هایی بزرگ، متشکل از اجزای ساده، رفتار پیچیده سر می‌زند؟ چه چیز باعث می‌شود که حشراتی ساده و مستقل مانند مورچه‌ها این چنین دقیق

ادامه ›