پشت صحنۀ جهان

پشت صحنۀ جهان   به چه چیزی علاقه دارید؟ اقتصاد، سیاست، فلسفه، جامعه‌شناسی، علم، رفتار سازمانی، تاریخ، فرماسونری، مدیریت، اینترنت، بحث‌های شیرین خاک‌برسری، دوران باستان، دورۀ معاصر، قرون وسطی، مدرنیته، ادبیات، شبکه‌های اجتماعی یا چه؟ به همۀ این‌ها

ادامه ›

رسانه‌های اجتماعی و تاریخ

رسانه‌های اجتماعی و تاریخ نیل فرگسن، یکی از مشهورترین مورخان جهان، باور دارد بسیاری از همکارانش در بررسی تاریخ قربانی نگرشی هستند که از آن با عنوان «مرد مست» یا «پایۀ چراغ» یاد می‌شود. دیدگاهی که در طی

ادامه ›