عبدالحسین وهاب‌زاده، سید مصطفی چشمی، روشنک شهریاری