چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه‌ها تشخیص دهیم

ریچارد پُل و لیندا اِلدر