روان‌شناسی شناختی -- شناخت (روان‌شناسی) -- شناخت (فلسفه) -- فلسفه